Probištip Municipality

Ревитализација и автоматизација на постојните објекти за снабдување со вода за пиење во општина Пробиштип.
Со надградбата на постојната пречистителна станица за вода за пиење во Пробиштип, ултрафилтрација, ревитализација и автоматизација на постоечките пумпни станици, градот Пробиштип и околните села ќе добијат задоволителни непрекинати количества и квалитет на водата за пиење според македонските и европските регулативи и стандарди.

Клиент: Општина Пробиштип
Локација: Пробиштип 
Датум на завршување: /
Конечна договорна вредност: /
 

Унапредување на речното корито на сливот на реката Злетовица – Хидросистем Злетовица Пакет 4: SCADA и Телекомуникациски систем

Проектирање, испорака, инсталирање и пуштање во работа на SCADA и Телекомуникациски систем за ХС „Злетовица“. Со проектот се инсталирани два командни центри, главен во Пробиштип и секундарен при браната Кнежево. Главниот команден центар е поставен во командно – административната зграда во Пробиштип, која беше изградена наменски како дел од истиот пакет. Системот во главниот команден центар се состои од два редундантни SCADA сервери, Back up сервер, Storage сервер, две работни станици со по 4 монитора и видео ѕид составен од 8 монитори. Преку командните центри далечински се управуваат 13 подсистеми (Брана Кнежево – темелна затварачница, зафати, Пречистителни станици – крајни корисници, лимниграфи) каде се инсталирани командни ормари со ПЛУ (Програмабилни Логички Управувачи). Комуникацијата е овозможена со редундантен Гигабитен Етернет преку оптичка прстенеста мрежа и GPRS сервер како Back up. Апликативниот софтвер е специјално развиен за хидросистемот Злетовица.На сите локации се поставени CCTV и AC системи. При Главниот команден центар е поставен и соодветен систем за гасење на пожар со Гас ФМ 200.

Клиент: Министерство за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство / ХС „Злетовица“

Датум на завршување: 10.2010 

Конечна договорна вредност: 2.387.000,00 € 

Инсталирање на систем за компензација на јалова енергија за среден напон на трансформаторска станица 110/35kV

Искра постави систем за компензација на јалова енергија за среден напон на трансформаторска станица 110/35kV, номинална моќност 100MVA, 12 Mvar, 7% автоматски систем, за целите на ФЕНИ ИНДУСТРИ А.Д. – Кавадарци. 

Клиент: ФЕНИ ИНДУСТРИ А.Д. 

Датум на завршување: 10.2010 

Конечна договорна вредност: 440.000,00 € 

Изградба на Пречистителна станица за вода за пиење во општина Пробиштип

Проектирање, испорака, инсталирање и пуштање во работа на Пречистителна станица за вода за пиење со капацитет од 75 л/сек. на принцип „клуч на рака“. Пречистителната станица е со state of the art технологија, со Ултрафилтрација, прва од ваков тип во Република Македонија. Истата е целосно автоматизирана и работи автономно. 

Клиент: Општина Пробиштип / ЈКП Никола Карев - Пробиштип

Датум на завршување: 02.2012 

Конечна договорна вредност: 1.439.000,00 € 

Реконструкција на фабрика за преработка на вода за пиење во општина Штип

Со реконструкцијата на постоечката фабрика за преработка на вода за пиење, која ја користи класичната филтрација, беа опфатени базените и коморите за прием на сирова површинска вода кои беа обновени, како и набавка, монтажа и пуштање во работа на дозирна и мерна опрема за дозирање на хемикалии потребни за преработка на сировата вода во вода за пиење. Дозирната и мерната опрема се целосно автоматизирани и можат да работат автономно. 

Клиент: Општина Штип / ЈП ИСАР - Штип

Датум на завршување: 04.2014 

Конечна договорна вредност: 960.000,00 € 

ИСКРА СИСТЕМИ

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Iskra d.d.